29.10.2018
Kategorie: Finance

Jak podat návrh na zápis S.R.O. do obchodního rejstříku?

 Jak se zakládá společnost s ručením omezeným a jaké dokumenty k tomuto úkonu potřebujete? Společnost s ručením omezeným je v současné době nerozšířenější zakládanou právní formou společností, proto je dobré vědět základní informace a postup k založení takové obchodní firmy.

Formulář

Návrh je nutné podat na formuláři, který je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti – www.justice.cz. Od 1. ledna 2012 má formulář dvě části, tzv. procesní část (společný pro všechny typy společností) a formulář předmětu návrhu (přímo pro společnost S.R.O.) Procesní část obsahuje údaje o společnosti, která je předmětem návrhu, místo pro vylepení kolkových známek, seznam dokumentů přikládaných k návrhu a podpis osoby, která podává návrh. Ve formuláři předmětu návrhu je pak nutno uvést, jak údaje mají být do obchodního rejstříku zapsány.

  • Soudní poplatek: 6.000,- Kč
  • Výše základního kapitálu: 1,- Kč
  • Osoba oprávněná podat návrh, tedy navrhovatel: první jednatelé (první jednatel)
  • Podpis na návrhu: úředně ověřit
  • Příslušný soud: krajský soud podle sídla společnosti

Listiny přikládané k návrhu

1) společenská smlouva, zakladatelská listina

V případě, že s.r.o. zakládá jediný společník, pořizuje se zakladatelská listina, v případě dvou a více společníků sepisuje se o založení společnosti společenská smlouva. Tento dokument musí mít formou notářského zápisu. Rejstříkovému soudu se vždy dokládá ve dvou vyhotoveních, neboť jedno se zakládá do Sbírky listin. Mezi založením společnosti a podáním návrhu do obchodního rejstříku by nemělo uplynout více jak 3 měsíce.

2) výpis z živnostenského rejstříku

Tento výpis se dokládá jako potvrzení o tom, že vznikla živnostenská oprávnění k předmětům podnikání, která se navrhovatel zapsat. Není nezbytné nutné tento doklad vydávat, neboť rejstříkový soud si může skutečnost, že vzniklo živnostenské oprávnění, ověřit na stránkách živnostenského úřadu.

3) výpis z katastru nemovitosti + souhlas vlastníka

Výpis z katastru nemovitostí se dokládá k nemovitosti (ne starší než tří měsíce), v níž by měla předmětná společnost sídlit. Opět není nutné jej přikládat k návrhu, neboť soud má možnost si jej vyžádat, ovšem pro rychlejší řízení, je doporučeno jej přiložit. Souhlas vlastníka předmětné nemovitosti, o tom, že souhlasí s umístěním sídla společnosti ve své nemovitosti, musí mít písemnou podobu a podpis vlastníka musí být úředně ověřený.

4) čestné prohlášení zapisovaných jednatelů

Zapisovaný jednatel dokládá čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 38 l, § 194 odst. 7 obchodního zákoníku a § 6 a § 8 živnostenského zákona. Prohlašuje, že je fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Jednatelem nesmí být též osoba, která vykonávala kteroukoli srovnatelnou funkci v PO, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl-li insolvenční návrh podaný proti takové PO zamítnut pro nedostatek majetku, překážka působí alespoň 1 rok před podáním návrhu. Podpis na prohlášení je též nutno úředně ověřit.

5) výpis z rejstříků trestů

První jednatel přikládá výpis z rejstříků trestů k prokázání své bezúhonnosti v souvislosti s podnikáním, který nesmí být starší 3 měsíců. Tento dokument si soud rovněž může vyžádat.

6) prohlášení správce vkladu + potvrzení banky

Správce vkladu, který byl jmenován v zakladatelském dokumentu, písemně prohlásí, kolik každý společník zaplatil na svůj vklad a toto tvrzení doloží prohlášením banky o tom, že banka neumožní disponovat se splacenými vklady na účtu dříve, než společnost bude zapsaná do obchodního rejstříku. Každý společník musí mít před podáním návrhu splaceno nejméně 30 % svého vkladu.

Rozhodnutí rejstříkového soudu

Návrh spolu s výše uvedenými listinami se zasílá rejstříkovému soudu, který ve lhůtě 3 dnů vydá výzvu, v případě, kdy návrh je třeba opravit, doplnit nebo listiny neobsahují zákonné požadavky. V opačném případě vydá do 5 dnů rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, proti kterému běží 15ti-denní lhůta na odvolání všem prvním jednatelům spol. s r.o. Po nabytí právní moci je společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Líbil se vám článek? Řekněte o něm přátelům: